Quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

Tổng quan

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để được đăng ký làm chủ đầu tư, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện như: có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng và có đủ vốn để ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án từ 1 đến 3% tổng mức đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư; có vốn thuộc chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên; có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật…

UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng làm bên mời thầu để tổ chức lựa chọn chủ đầu tư. Bên mời thầu có các nhiệm vụ: tổ chức thực hiện quá trình đấu thầu hoặc chỉ định chủ đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư được làm chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu để trình UBND tỉnh phê duyệt…

Quy định này còn có các quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư và việc tổ chức triển khai dự án.

T. A

Dự án cùng khu vực