Đấu giá 40 thửa đất tại huyện Sóc Sơn trong tháng 3/2017

Tổng quan

Đấu giá 40 thửa đất tại huyện Sóc Sơn trong tháng 3/2017

Đấu giá 40 thửa đất tại huyện Sóc Sơn trong tháng 3/2017

Dự án cùng khu vực